Katalóg OPEN DATA

Katalóg obsahuje:

Všetky tabuľky sú zbalené v spoločnom ZIP archíve:

 

Čo sú to otvorené dáta (Open Data)?

Otvorené dáta sú informácie alebo údaje voľne a bezplatne dostupné pre každého za rovnakých podmienok, ktoré je možné použiť na akýkoľvek účel komerčného či nekomerčného charakteru. Sú sprístupnené na internete v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie.

Čo sú datasety?

Primárnym cieľom Open Data je publikovanie štruktúrovaných datasetov verejnej správy.  Dataset je ucelená a samostatne použiteľná skupina súvisiacich údajov vytvorených a udržiavaných na určitý účel a uložených spoločne podľa rovnakej schémy.

Aké informácie vo verejnej správe sa zverejňujú vo forme tzv. otvorených dát (Open Data)?

„Open Data“ prístup sa vzťahuje na všetky údaje vytvárané alebo spravované príslušnými organizáciami verejnej správy s výnimkou údajov, ktoré nie je možné publikovať na základe niektorých právnych predpisov (napríklad osobné údaje, utajované skutočnosti a pod.).

Aká je kvalita dát a kto zaručuje správnosť otvorených dát obce Príkra?

Keďže obec Príkra nedisponuje informačnými systémami na správu obce, nie je ani predpoklad zberu, spracovania a následného automatizovaného publikovania otvorených dát tak, ako tomu môže byť pri väčších obciach alebo mestách. Aj napriek tomu je ale možné niektoré údaje spracovať do podoby štruktúrovaných dát a zverejniť ich. Údaje sú teda s nízkou úrovňou presnosti a nie je možné sa za ich správnosť ani nijako zaručiť. Rovnako nie sú poskytované pod žiadnou licenciou, teda ich použitie je bez obmedzenia.